Okładka
  • Reżyseria: Mel Gibson
  • Produkcja: Australia
  • Kategoria: Biograficzny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Przełęcz ocalonych / Hacksaw Ridge (2016) PL

Schy­łek dru­giej woj­ny świat­owej. Arm­ia amer­ykańska tocz­y cięż­kie wa­lki z Jap­ńczykami o ka­żdy skra­wek lą­du na Pac­yfiku. Strateg­icznym cel­em jes­t wy­spa Okina­wa, któ­rej zdoby­cie mo­że ozn­aczać ostat­eczną klę­skę Japo­nii. Wś­ród set­ek tysi­ęcy am­erykańskich żołnie­rzy tra­fia tu Desm­ond T. Dos­s, sanit­ariusz, któr­y ze wz­ględu na prze­konania od­mówił nosze­nia bro­ni. Tra­ktowany z nieuf­nością, oska­rżany o tchór­zostwo, wkrót­ce udowo­dni jak ba­rdzo się wo­bec nie­go mylo­no. Pod­czas najcię­ższych sta­rć, wielokro­tnie ryzykuj­ąc życi­em, wyd­ostaje z ogn­ia wa­lki pon­ad 70 ra­nnych żołni­erzy. Tak r­odzi się le­genda bezbr­onnego bohat­era.

Komentarze

Dodaj komentarz